Podmienky ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je HODRtechnic s.r.o., IČO : 27466183 so sídlom Ohrazenická 403, 533 52 Staré Hradiště (ďalej len: "správca").

 2. Kontaktné údaje správcu sú

  • adresa: HODRtechnic s.r.o., Ohrazenická 403, 533 52 Staré Hradiště

  • email: info@hydrostop.cz, telefón: +420 774 488 280

 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. (ďalej len "plnenie zmluvy") - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo prevedenie opatrené pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

 • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely zverejnenia recenzie firmy, výrobkov či služieb na našom webe (ďalej len "Súhlas").

 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

III. Účel spracovania, kategórie a zdroje osobných údajov

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky alebo odpoveď na dopyt odoslaný cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov kontaktné a identifikačné údaje klientov Kontaktný formulár, objednávka zaisťujúci služby prevádzkovanie webu / e-shopu, subdodávatelia
Oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov *) Kontaktné údaje klientov Informácie z objednávok Mailingové služby
Oprávnený záujem Bežná analýza návštevnosti a prevencie podvodov a útokov na server Pseudonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako User ID, IP adresy Registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID užívateľa, zobrazenie stránky s chybou Služby pre sledovanie pohybu užívateľa na webe/td>
Súhlas Zverejnenie recenzia zákazníka Meno zákazníka, e-mail E-mailová komunikácia či dotazník na webe zaisťujúce služby prevádzkovanie webu/e-shopu

* Priamy marketing (oprávnený záujem)

 • Ak sa stanete našimi zákazníkmi tak súčasťou spracovania osobných údajov môže byť aj zasielanie newslettera a obchodných oznámení za účelom priameho marketingu. Tie budú obsahovať najmä špeciálne akcie a zľavy.

 • Obchodné oznámenia priameho marketingu budeme posielať iba v primeranej miere (zvyčajne 1x mesačne, maximálne 3x mesačne) a iba ak sa budeme oprávnene domnievať, že by vás ponuka mohla zaujímať.

 • Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí kliknúť na odhlasovací odkaz v prijatom obchodnom oznámení alebo nám môžete zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na adresu, z ktorej ste od nás obchodné oznámenie dostali.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

  • V prípade dopytu osobné údaje obsiahnuté vo formulári spravujeme len za účelom odpovede alebo vybavenia Vášho dotazu či dopytu / iba po dobu pojednávania o uzavretí zmluvy / najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

  • V prípade objednávky po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. (Po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • Po dobu, než je vyjadrený nesúhlas so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu / odhlásenie z newsletteru /

  • V prípade recenzie po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zverejnenia recenzie firmy, výrobkov či služieb na našom webe.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  • Zaisťujúce služby na prevádzkovanie webu / eshopu (Alexander Zlesák, DiS. - AZ Computers, IČO 70163278) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webu / eshopu

  • Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho plnenia zmluvy poskytnuté poskytovateľovi doručovacích služieb, a ďalej osobám, ktoré správcovi poskytujú právne, účtovné a IT služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, zálohovanie, uzamykanie.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo dopytu z internetového dopytového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.